Web

.:.VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ.:.

V kategórii vývoja aplikácie sa osobitne venujeme jej návrhu podľa potrieb a požiadaviek klienta, vývoj, nasadenie do reálneho prostredia, kontrolu funkčnosti a popredajnú starostlivosť vo forme zmluvy o poskytovaní služieb medzi Martinom Windischom - winIT ako poskytovateľom a klientom ako odberateľom. Naším cieľom je pri vytvorení kvalitnej aplikácie a spokojnosti klienta aj vytvorenie základného povedomia o funkčnosti aplikácie. V prípade zložitejších aplikácií je samozrejmosťou vytvorenie používateľskej príručky. Do kategórie vývoja webových aplikácií radíme samostatnú skupinu troch rôznych aplikačných vrstiev pre webové stránky rozdelené podľa počtu stránok, ďalšiu samostatnú skupinu pre e-commerce aplikácie e-shop, fórum, redakčný systém, portál, vývoj CMS a poslednú skupinu tvoriacu SEO optimalizácie.

.:.VÝVOJ WEBOVÝCH STRÁNOK.:.

  • web simple
  • web common
  • web extra

.:.web simple.:.

Menej finančne náročné a o to jednoduchšie riešenie uspokojí nenáročného klienta. Využívajú sa tu najmä jednoduché firemné prezentačné stránky s počtom stránok od 1 do 5 a statické stránky.

.:.web common.:.

Dynamické aplikácie so štandardným funkčným vybavením, ktoré tvoria od 5 do 10 stránok. Vo všeobecnosti sem môžeme zaradiť všetky ponúkané produkty. Ide o finančne náročnejší softvér, avšak umožňujúci viacero kombinácií funkčnosti. Kvalitou sa od web simple nelíši, keďže sa neustále snažíme podať čo najlepší výkon.

.:.web extra.:.

Nároční klienti sa môžu zamerať na službu web extra, ktorá zabezpečí tvorbu aplikácie podľa špeciálnych požiadaviek klienta. Tvoria ju aplikácie s 10 a viac stránkami, pričom náklady sa od počtu stránok a funkčnej náročnosti zvyšujú.

.:.E-COMMERCE APLIKÁCIE.:.

E-commerce aplikácie sa okrem prezentovania klienta zameriavajú aj na zjednodušenie nákupných, komunikačných a logistických procesov pomocou internetu. Z tohto dôvodu sú funkčne náročné, vyžadujú si detailnejší vývoj a viac času na implementáciu do prostredia internetu. Nemusia byť vyvíjané samostatne, môžu tvoriť súčasť webovej stránky alebo ich podstata môže pozostávať z CMS. Závisí výlučne na klientovi, pre akú kombináciu sa rozhodne. Špecializujeme sa na B2C aj na B2B e-commerce. V kategórii e-commerce sa nachádzajú aplikácie:

  • e-shop
  • fórum
  • portál
  • redakčný systém
  • vývoj CMS

.:.SEO OPTIMALIZÁCIA.:.

V minulosti menej dôležitý prvok webových aplikácií SEO - search engine optimization, sa v súčasnosti dostáva vo veľkej miere do popredia. Skratka SEO znamená v preklade optimalizáciu pre vyhľadávače. Termín definuje formy úpravy aplikácií čo najvhodnejšie, aby ich internetové vyhľadávače zobrazovali na čo najvyšších priečkach. V súčasnosti je jedným z hlavných nástrojov internet marketingu.